به دلیل پایان سال و تعطیلات سال نو کلیه سفارشات ثبت شده از تاریخ 95.12.22 تا 946.01.13 در روز 96.01.14 ارسال خواهد شد!